TRANG CHỦ GIỚI THIỆU DỊCH VỤ CUNG CẤP VĂN BẢN PHÁP LUẬT CHUẨN MỰC KẾ TOÁN KIỂM TOÁN TIN TỨC TIN NỘI BỘ LIÊN HỆ TUYỂN DỤNG
Hình 3 Hinh 4 Hình 6 Hình 8 Hình 9 Hình 10 Hình 11 Hình 12 Hình 13 Hình 14
HỖ TRỢ TRỰC TUYẾN
0988.959.819
0906.669.684
0984.105.072
CẬP NHẬT THÔNG TIN NỔI BẬT
Tính đối kháng của các phương tiện phòng vệ của bên có nghĩa vụ trả nợ trong giao dịch thế chấp quyền đòi nợ  
Một số Văn bản Pháp luật về hoạt động Tài chính – Ngân hàng được ban hành trong tháng 9  
Đến 20/9, tín dụng tăng 6,05%  
Chống thất thu thuế: từ thực tiễn đến hành động  
Liều mình kiếm lãi với cổ phiếu bất thường  
THỐNG KÊ
Online: 5 | Lượt truy cập: 4226
LIÊN KẾT WEB
Văn bản pháp luật
Văn bản Thuế

 

QUỐC HI
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Lut s: 32/2013/QH13

Hà Nội, ngày19tháng6m2013

 

LUẬT

SAĐI,BSUNGMTSỐ ĐIỀU CALUTTHU THUNHẬPDOANHNGHIP

CăncHiếnphápnướcCnghòaxãhichnghĩaViệtNamnăm1992 đãđượcsađổi, bsungmtsđiutheoNghquyếts51/2001/QH10;

QuốchộibannhLutsađổi,bsungmtsđiucaLutthuếthu nhậpdoanhnghips14/2008/QH12.

Điều 1

Sa đổi, bsungmtsốđiềuca Luậtthuếthu nhpdoanhnghip:

1. Khoản3Điu2được sa đi, bsung nhưsau:

 “3.sthưngtrúcadoanhnghipnướcngoàilàssnxut,kinh doanhmàthôngquasnày,doanhnghipnướcngoàitiếnhànhmtphần hoặc toànbhotđngsảnxut,kinhdoanhtiViệtNam,baogồm:

a)Chinhánh,vănphòngđiuhành,nhàmáy,côngxưng,phươngtiện vnti,mdu,mk,mhoặcđa điểm khaitháctàinguyênthiênnhiênkhác tạiViệtNam;

b) Đađiểmxâydựng,công trìnhxâydựng,lắpđt,lpp;

c)scungcấpdịchvụ,baogmcảdchvtưvnthôngquangưi làmnghoctchc,nhânkhác;

d) Đạilýchodoanhnghipc ngoài;

đ)ĐạidintiVitNamtrongtrưnghplàđạidincóthẩmquyềnký kếthpđngđngtêndoanhnghipnưcngoàihoặcđạidinkhôngthẩm quyềnkýkếthợpđngđứngtêndoanhnghipnướcngoàinhưngthưngxuyên thchiệnvic giaohànghoá hoặccungngdchvtiVitNam.

2. Khoản2Điu3được sa đi, bsung nhưsau:

2. Thu nhp khác bao gm thu nhập từ chuyển nhưng vốn, chuyển nhưng quyền góp vn; thu nhp tchuyển nhưng bất động sn, chuyển nhưng dán đu , chuyển nhưng quyền tham gia dán đu tư, chuyển nhưngquyềnthăm,khaithác,chếbiếnkhoáng sn;thunhptquyềnsdụngtàisn,quyềnshutàisn,kcthunhậptquyềnshuttutheo quyđnhcapháplut;thunhậptchuyểnnhưng,chothuê,thanhlýtàisn, trongđócácloigiấytgiá;thunhptlãitingi,chovayvốn,bán ngoitệ;khonthutnkhóđòiđãxoánayđòiđưc;khonthutnphảitrkngxácđịnhđượcch;khonthunhậptkinhdoanhcanhữngnămtrước bbsót vàcáckhonthunhpkhác, kcthunhậpthotđộngsảnxut, kinh doanhngoàiVitNam.

3.Sađổi,bsungkhon1vàkhon4Điều4;bsungcáckhon8,9, 10và11vàoĐiu4nhưsau:

 “1.Thunhậpttrồngtrọt,chănni,nuôitrngthủysn,sảnxuấtmuối cahợptácxã;thunhpcahợptácxãhoạtđộngtronglĩnhvựcnôngnghip, lâm nghip,ngưnghip,diêm nghiệpđabàncóđiukiệnkinhtế-xãhikhó khănhoặcđabànđiềukinkinhtế-xãhộiđặcbitkhókhăn;thunhp cadoanhnghipttrồngtrt,chănnuôi,nitrồngthysảnđabàncóđiu kinkinhtế-xã hiđặcbitkhókhăn;thunhptừ hotđngđánhbthảisn.

 “4. Thunhp thot độngsnxut,kinh doanh hànghoá,dchvca doanh nghiệp có t30% slao động nh quân trong năm trở lên là người khuyếttt,ngưisaucainghin,ngưinhiễmvirútgâyrahichứngsuygiảm miễndịchmắcphingười (HIV/AIDS) vàslaođộngnh quântrongnăm thaimươingưitrlên,khôngbaogồmdoanhnghiphotđngtronglĩnh vc tàichính,kinhdoanhbtđngsn.

 “8. Thu nhp tchuyển nhưng chứng chgiảm phát thải (CERs) ca doanhnghipđược cấpchứngchgiảmphát thi.

9.ThunhptthchinnhiệmvNhànướcgiaocaNgânhàngPhát triểnVitNamtronghotđộngtíndngđutưpháttrin,ndngxutkhu; thunhpthoạtđộngtíndụngchongưinghèovàcácđingchínhsách kháccaNgânhàngChínhsáchxãhi;thunhậpcacácqutàichínhnhànưc vàqukháccaNhànướchotđộngkhôngvìmctiêulợinhuậntheoquy định capháplut;thunhậpcatchcmàNhànướcshu100%vnđiuldo Chínhphthànhlập để xửlýnxấuca các tchứctíndngViệtNam.

10. Phnthunhpkhôngchiacacơ sthc hinxã hihoá tronglĩnhvc giáodục-đàoto,ytếvàlĩnhvcxãhihoákhácđliđđutưpháttrincơ sđótheoquyđịnhcalutchuyênngành vlĩnhvcgiáodc-đàoto,ytếvà nhvc xãhộihoákhác;phnthunhpnhthànhtàisảnkhôngchiacahpc xãđưcthànhlpvàhotđng theo quyđịnhcaLuthptácxã.

11.Thu nhptchuyngiaocôngnghthuclĩnh vcưutiênchuyngiao cho tchc,cánhânđịabàncóđiukinkinhtế-xãhiđcbit khó khăn.

4. Khoản3Điu7được sa đi, bsungnhưsau:

 “3.Thunhậpthoạtđngchuyểnnhưngbtđngsn,chuyểnnhưng dự án đu tư, chuyển nhưng quyền tham gia dự án đầu tư, chuyển nhưng quyềnthăm,khaithác,chếbiếnkhoángsnphixácđịnhriêngđkêkhai npthuế.Thunhptchuyểnnhưngdựánđu(trừ dựánthămdò,khaithác khoáng sn), thu nhập tchuyển nhưng quyền tham gia dự án đu tư (trừ chuyểnnhưngquyềnthamgiadánthăm,khaitháckhoángsn),thunhp tchuyểnnhưngbtđngsnnếulthìslnàyđượcbùtrừvớilãicahot độngsnxut, kinhdoanhtrongkỳtínhthuế.

5. Điu9được sađổi,bsungnhưsau:

 “Điều9.Cáckhoảnchiđưctrừvàkhôngđưctrừkhicđnhthu nhp chu thuế

1.Trừcáckhonchiquyđnhtikhon2Điunày,doanhnghipđưc trừmikhonchikhixácđnhthunhậpchuthuếnếuđápứngđcácđiềukin sauđây:

a) Khon chi thc tế phát sinh liên quan đến hoạt đng sn xut, kinh doanhcadoanh nghip;khoảnchithchiệnnhiệm vqucphòng,anninhca doanhnghip theoquyđnhca pháplut;

b)Khoảnchiđhoáđơn,chngttheoquyđịnhcapháplut.Đối vihoáđơnmuahànghoá,dchvtnglầncógiátrthaimươitriuđngtrở lênphicóchngtthanhtoánkhôngngtinmt,trừcáctrưnghpkhông bắtbucphảicóchngtthanhtoánkhôngdùngtiềnmặttheoquyđịnhca pháplut.

2.ckhonchikhôngđưctrkhixácđịnhthunhpchịuthuếbaogm:

a)Khoảnchikhôngđápứngđcácđiukinquyđịnhtạikhoản1Điu này,trừphngiátrtnthấtdothiêntai,dchbnhvàtrưnghợpbấtkhkháng khác khôngđưc bithưng;

b) Khontiềnphạtdoviphạmhành cnh;

c) Khonchiđượcbùđắpbngnguồnkinhphí khác;

d)Phầnchiphíqunlýkinhdoanhdodoanhnghipnưcngoàiphânbổ chocơsthưngtrútạiVitNamvượtmctínhtheophươngphápphânbdo pháplutVitNamquyđnh;

đ) Phầnchitmctheoquyđịnhcapháplutvềtríchlpdựphòng;

e)Phnchitrảlãitinvayvốnsảnxut,kinhdoanhcađitưngkhông phảilàtchctíndụnghoctchckinhtếvưtquá150% mclãisutbn doNgânhàngNhà nước ViệtNamngbtithiđiểmvay;

g)Khontríchkhuhaotàisncđịnhkhôngđúngquyđịnhcapháplut;

h) Khontríchtrướcvàochiphíkhôngđúngquyđịnhcủapháplut;

i) Tin lương,tin công ca chdoanh nghiệptưnhân; thù laotrả cho sánglpviêndoanhnghiệpkhôngtrctiếpthamgiađiuhànhsảnxut,kinh doanh;tiềnlương,tincông,cáckhonhchtoánchikhácđchitrảchongười laođộngnhưngthctếkhôngchitrảhoặckngcóhóađơn,chứngttheoquy địnhcủapháplut;

k) Phầnchitrlãitinvayvn tươngứng viphnvnđiềulcònthiếu;

l)Phnthuếgtrịgiatăngđầuvàođãđượckhutr,thuếgiátrịgiatăng nptheophươngphápkhutrừ, thuế thunhpdoanhnghip;

m)Phầnchiqungcáo,tiếpth,khuyếnmi,hoahngmôigiới,tiếptân, khánhtiết,hingh,htrợtiếpth,htrchiphíliênquantrctiếpđếnhot độngsảnxut, kinhdoanhvưtquá15%tngschiđượctr.Tngschiđưc trừ kng bao gồm các khon chi quy định ti điểm này; đi vi hoạt động thươngmi,tổngschiđược trừ khôngbaogmgiámua cahànghoá bánra;

n)Khontàitrợ,trkhontàitrchogiáodục,ytế,nghiêncukhoahọc, khc phc hu qu thiên tai, làmnhà điđoàn kết, nhàtìnhnga, nhà chocđối tưng chínhsáchtheo quyđịnh ca pháp lut, khoni trtheochươngtrình ca Nhà nưcdành chocác đaphươngthuộcđa bàncóđiukinkinhtế-xãhiđc bitkhókhăn;

o)Phntríchnpquhưutrítnguyệnhoặcqutínhchấtansinhxã hi,mua bohiểmhưu trítnguyện chongườilaođngvưt mc quyđịnh theoquyđnhcapháplut;

p)Cáckhoảnchicahoạtđộngkinhdoanh:ngânhàng,bohim,xs, chứngkhoánvà mt shotđngkinhdoanhđặc thùkhác theo quyđịnh của BtrưngBTàichính.

3.Khonchibngngoạitđượctrừkhixácđịnhthunhậpchuthuếphi quyđirađồngViệtNamtheotgiágiaodchbìnhquântrênthtrưngngoi tliênngânhàngdoNgânhàngNhànưcViệtNamcôngbtithờiđiểmphát sinhkhoảnchibngngoitệ.

Chínhphquyđnhchitiếtvà hưngdnthihànhĐiềunày.

6. Điu10đượcsađi, bsungnhưsau:

 “Điều 10. Thuếsut

1.Thuếsuấtthuếthunhpdoanhnghiplà22%,trừtrưnghpquyđịnh tạikhon2,khon3Điềunàyvàđốitưngđượcưuđãivthuếsutquyđịnh tạiĐiều13củaLuty.

Nhngtrưnghpthucdinápdngthuếsut22%quyđnhtạikhon nàychuyểnsangápdngthuế sut20%kểtừngày01tháng01năm2016.

2.Doanhnghipcótngdoanhthunămkhôngquáhaimươitđồngáp dụngthuế suất20%.

Doanhthulàmcăncứ xácđnhdoanhnghipthucđitưngđược áp dụngthuế suất20%tạikhoảnnàydoanhthucanămtrước liềnkề.

3. Thuế suất thuế thu nhập doanh nghip đi vi hoạt động tìm kiếm, thăm,khaithácdu,khívàtàinguyênquýhiếmkháctiViệtNamt32% đến50%phùhpvớitừngdựán,từngskinhdoanh.

Chínhphquyđnhchitiếtvà hưngdnthihànhĐiềunày.

7. Điều13đượcsađi, bsungnhưsau:

 “Điều 13. Ưuđãivthuế sut

1. Ápdngthuếsut10%trongthigianmườilămnămđivi:

a)Thunhpcadoanhnghiptthchiệndánđầutưmớitạiđabàn cóđiukinkinhtế-xã hiđc biệtkhókhăn, khukinhtế,khucôngnghệ cao;

b)Thunhậpcadoanhnghiptthchiệndánđutưmi,baogm: nghiêncukhoahcvàpháttriểncôngnghệ;ứngdụngcôngnghcaothuc danhmcngnghcaođượcưutiênđutưpháttrintheoquyđịnhcaLut côngnghcao;ươmtạocôngnghcao,ươmtạodoanhnghipcôngnghcao; đutưmạohiểmchopháttrincôngnghcaothucdanhmccôngnghcao đượcưutiênđầutưpháttriểntheoquy đnhcaLuậtcôngnghcao;đutưxây dựng-kinhdoanhcơsươmtạocôngnghcao,ươmtạodoanhnghipcông nghcao;đutưpháttrinshtngđặcbiệtquantrọngcaNhànướctheo quy định ca pháp lut; sản xut sản phẩm phần mm; sản xuất vt liu composit,cácloivt liuxâydngnhẹ,vậtliệuquýhiếm;sảnxuấtnănglưng táito,nănglưngsạch,nănglưngtviệctiêuhủychấtthi;pháttrincông nghsinhhc;bovmôitrưng;

c)Thunhpcadoanhnghiệpcôngnghcao,doanhnghipnôngnghip ngdụngcôngnghệ cao theoquyđịnhca Luậtcôngnghcao;

d)Thunhpcadoanhnghiệptthchiệndánđutưmớitronglĩnh vcsnxuất(trừdánsnxuấtmặthàngthucdinchuthuếtiêuthđặcbit, dánkhaithác khoángsn)đápngmttronghaitiêuchísau:

-Dánquymôvốnđutưtithiusáungntđồng,thchingii ngânkhôngquába nămktngày đượccấpGiấychngnhnđutư vàtổng doanhthutốithiuđạtmườinghìntđng/năm,chậmnhấtsaubanămktnămdoanhthu;

-Dánquymôvốnđutưtithiusáungntđồng,thchingii ngân không quá ba nămktngày đưc cấp Giấychng nhn đu tư và sdụngtrênba nghìnlaođng.

2. Ápdngthuếsut10%đivi:

a)Thunhpcadoanhnghiptthchiệnhoạtđngxãhihoátrong lĩnhvc giáodc-đàoto,dạynghề, ytế, vănhoá, ththaovàmôitrường;

b)Thunhpcadoanhnghiptthchindánđutư-kinhdoanhnhà ởxãhiđbán,chothuê,chothuêmuađivicácđitưngquyđịnhtiĐiều 53ca Luậtnhà ở;

c)Thunhpca cơ quanbáochítừhotđngbáoin,kể cả qung cáotrên báointheoquyđịnhcaLutbáochí;thunhpcaquanxuấtbnthot độngxutbntheoquyđnhca Lutxutbản;

d) Thu nhp ca doanh nghip t: trng, chăm c, bảo vệ rng; nuôi trồngnông,lâm,thysảnđabànđiềukiệnkinhtế-xãhikhókhăn;sản xut,nhânvàlaitogiốngcâytrng,vtnuôi;sảnxut,khaithácvàtinhchế muối,trừsnxuấtmuiquyđịnhtạikhoản1Điu4caLuậtnày;đutưbo quảnnôngsnsauthuhoch,boqunnôngsn, thủysảnvà thực phm;

đ)Thunhậpcahptácxãhotđộngtronglĩnhvcngnghip,lâm nghip,ngưnghip,diêmnghipkhôngthucđịabàncóđiukinkinhtế-xã hikhókhănhoặcđịabànđiukiệnkinhtế-xãhộiđặcbiệtkhókhăn,trừ thunhpca hợptácxã quyđnhtạikhon1 Điu4ca Luty.

3. Ápdngthuếsut20%trongthigianmườinămđivới:

a)Thunhpcadoanhnghiệptthchiệndánđutưmớitạiđịabàn cóđiukinkinhtế-xã hikhókhăn;

b)Thunhậpcadoanhnghiptthchiệndánđutưmi,baogm: sảnxutthépcaocp;snxutsnphmtiếtkiệmnănglưng;snxutmáy móc,thiếtbphcvchosảnxutngnghip,lâmnghip,ngưnghip,diêm nghip;sảnxuấtthiếtbtưitiêu;snxut,tinhchếthcăngiasúc,giacầm, thusản;pháttriểnngànhnghtruyềnthống.

Tngày01tháng01năm2016,thunhpcadoanhnghipquyđịnhti khonnàyđượcápdngthuế sut17%.

4.Ápdụngthuếsut20%đivớithunhpcaQutíndụngnhândânvà tchc tàichínhvimô.

Tngày01tháng 01năm2016, thunhp caQutíndngnhân dânvà tổ chc tàichínhvimôđược ápdngthuếsuất17%.

5.Đividáncầnđặcbiệtthuhútđutưquymôlớnvàcôngnghệ caothìthigianápdngthuếsutưuđãithkéodàithêm,nhưngthigian kéodàithêmkhôngquámườilămnăm.

6.ThờigianápdngthuếsuấtưuđãiquyđnhtạiĐiunàyđượctínhtnămđầutiêndánđutưmớicadoanhnghipdoanhthu;đivớidoanh nghiệpcôngnghcao,doanhnghipnôngnghipứngdụngcôngnghcaođược tínhtngàyđượccpgiấychứngnhnlàdoanhnghiệpcôngnghcao,doanh nghiệpnôngnghiệpngdngcôngnghệcao;đividánứng dụngcôngnghệ caođược nhtngàyđược cpgiấychứngnhndán ứngdngcôngnghệ cao.

Chínhphquyđnhchitiếtvà hưngdnthihànhĐiềunày.

8. Điu14đượcsađi, bsungnhưsau:

 “Điều 14.Ưuđãivthờigian miễn thuế,giảmthuế

1.Thunhậpcadoanhnghiệptthchindánđầutưmớiquyđịnhti khon1,điểmakhon2Điu13caLutnàyvàdoanhnghipcôngnghcao, doanh nghip nông nghiệp ứng dng công nghệ cao được miễn thuế tối đa kngquábnnămvàgiảm50%sthuếphinộptiđakhôngquáchínnăm tiếptheo.

2.Thunhpcadoanhnghiptthchindánđutưmiquyđịnhti khon3Điều13caLuậtnàyvàthunhpcadoanhnghiptthchindán đutưmớitạikhucôngnghip,trừkhucôngnghipthucđịabànđiukin kinhtế- xã hội thunlợitheo quy định ca pháp lutđưcmin thuế tốiđa không quáhainămvàgim50%sthuếphinộptốiđakhôngquábốnnămtiếptheo.

3.Thigianmiễnthuế,giảmthuếđivithunhậpcadoanhnghiệptthchindánđutưmớiquyđịnhtikhoản1vàkhon2Điềunàyđượcnh tnămđầutiêncóthunhpchuthuếtdánđutư,trưnghợpkngcóthu nhậpchuthuếtrongbanămđu,ktnămđầutiêncódoanhthutdánthì thờigianmiễnthuế,giảmthuếđượctínhtnămthtư.Thờigianmiễnthuế, giảmthuếđividoanhnghiệpcôngnghcao,doanhnghiệpnôngnghiệpứng dụngcôngnghệ caoquyđnhtiđiểmc khoản1Điều13ca Luật nàyđược tính tngàyđược cấpgiychứngnhậnlà doanhnghipcôngnghcao,doanhnghiệp nôngnghipngdụngcôngnghệ cao.

4.Doanhnghiệpcódánđầutưpháttriểndánđutưđanghoạtđộng thuclĩnhvc,đabànưuđãithuếthunhpdoanhnghiptheoquyđnhca Luậtnàymrộngquymôsảnxut,nângcaocôngsut,đimicôngnghsn xuất(đutưmrộng)nếuđápứngmttrongbatiêuchíquyđịnhtạikhonnày thìđượclachnhưngưuđãithuếtheodánđanghotđngchothigian còn lại (nếu có) hoc được miễn thuế, gimthuế đối vi phn thu nhp tăng thêmdođutưmrng.Thờigianmiễnthuế,giảmthuếđốivớithunhptăng thêmdođutưmrngquyđịnhtikhoảnnàybngvithờigianmiễnthuế, giảmthuếápdụngđivớidánđầutưmớitrêncùngđịabàn,lĩnhvcưuđãi thuếthunhpdoanhnghip.

Dán đầumrộngđược hưngưuđãiquyđnhtikhoảnyphảiđáp ngmttrongcáctiêuchísau:

a)Nguyêngiátàisncđnhtăngthêmkhidánđutưhoànthànhđi vàohoạtđngđạttithiuthaimươitđồngđivớidánđầutưmrộng thucnhvchưngưuđãithuếthunhậpdoanhnghiệptheoquy địnhcaLut nàyhoặc từmườitđồngđivicácdánđumrộngthchiệntiđa bàn

điukinkinhtế-xãhikhókhănhocđịabànđiềukinkinhtế-xãhội đặcbitkhókhăntheoquy địnhca pháplut;

b)Ttrọngnguyêngiátàisảncđịnhtăngthêmđạttithiut20%so vitngnguyêngiá tàisncđnhtrướckhiđutư;

c)Côngsutthiếtkếtăngthêmtốithiểut20%sovicôngsutthiếtkế trướckhiđu.

Trưnghpdoanhnghipđanghoạtđngcóđầutưmrộngthuclĩnh vc,địabàn ưu đãi thuế theo quyđịnh ca Lut nàymà khôngđáp ứng mt trongbatiêuchíquy địnhtikhoảnnày thìápdngưuđãithuếtheodánđang hoạtđộngchothigiancònlại(nếucó).

Trưnghpdoanhnghipđưchưngưuđãithuếtheodinđutưmrộngthìphnthunhpngthêmdođầutưmrộngđưc hạchtoánriêng;trưng hpkhônghạchtoánriêngđưcthìthunhpthotđngđutưmrộngxác địnhtheotlgianguyêngiátàisncđịnhđutưmiđưavàosdngcho sn xut,kinh doanh tntng nguyêngiátàisnc đnhcadoanh nghip.

Thờigianmiễnthuế,giảmthuếquyđnhtạikhonnàyđượctínhtnăm dánđu hoànthànhđưa vàosảnxut,kinhdoanh.

Ưuđãithuếquyđịnhtikhonnàykhôngápdụngđốivictrưnghpđu tưmrộngdosápnhp,mualidoanhnghiphocdánđutưđanghotđộng. Chínhphquyđnhchi tiếtvà hưngdnthihànhĐiềunày.

9.Bổsungkhoản3vàoĐiu15nhưsau:

 “3.Doanhnghipthchiệnchuyểngiaocôngnghthuclĩnhvcưutiên chuyểngiaochotchc,nhân ởđabàncóđiukinkinhtế-xãhikhó khănđượcgiảm50%sthuếthunhpdoanhnghiptínhtrênphầnthunhptừ chuyểngiaocôngngh.

10. Điều16đượcsađổi, bsungnhưsau:

 “Điều 16. Chuyển l

1.Doanhnghiệpcólđượcchuyểnlsangnămsau;slnàyđượctrừ vàothunhậptínhthuế.Thờigianđượcchuyểnlkhôngquánămnăm,ktnămtiếptheonămphátsinhlỗ.

2.Doanhnghipcólthoạtđngchuyểnnhưngbtđộngsn,chuyn nhưngdánđầutư,chuyểnnhưngquyềnthamgiadánđầutư saukhiđã thchinbùtrừtheoquyđnhtạikhoản3Điều7caLuậtnàynếucònlvà doanh nghip có lthoạt động chuyển nhưng quyền thăm , khai thác khoángsnđượcchuyểnlsangnămsauvàothunhậptínhthuếcahoạtđng đó. Thờigianchuyểnlỗtheoquyđịnhtạikhon1 Điềunày.

11. Khon1 Điều17được sađi, bsungnhưsau:

 “1.Doanhnghiệpthànhlphotđộngtheoquyđnhca pháplutVit Namđượctríchtiđa10%thunhậptínhthuếhàngnămđlpQupháttrin khoahcvàcôngnghcadoanhnghip.Riêngdoanhnghipnhànước,ngoài victhchintrích Qupháttriểnkhoahcvàcôngnghtheoquyđnhca LuậtnàycònphảibođảmtltríchQupháttrinkhoahcvàcôngnghtối thiutheoquyđnhca pháplut vkhoa học và côngngh.

12. Điều18đượcsađổi, bsung nhưsau:

 “Điều 18.Điều kiện áp dụngưu đãithuế

1.Ưuđãithuếthunhậpdoanhnghipquyđịnhticácđiều13,14,15,16 và17caLuậtnàyápdngđivớidoanhnghipthchiệnchếđkếtoán,hoá đơn,chngtnpthuế theokê khai.

Ưuđãithuếthunhậpdoanhnghiptheodiệndánđầutưmớiquyđịnh tạiĐiều13vàĐiều14caLuậtnàykhông ápdụngđivicáctrưnghpchia, tách,sápnhp, hpnht,chuyểnđihìnhthcdoanhnghip,chuyểnđishu và trưnghợpkhác theoquyđnhcapháplut.

2. Doanh nghip phải hạch toán riêng thu nhập thot động sn xut, kinhdoanhđượcưuđãithuếquyđịnhtạiĐiều13vàĐiều14caLuậtnàyvới thunhpthoạtđộngsnxut,kinhdoanhkhôngđưcưuđãithuế;trưnghp knghạchtoánriêngđưcthìthu nhậpthotđộngsnxut,kinhdoanhđược ưuđãithuế đưcxác địnhtheotỷlgia doanhthucahotđộng snxut, kinh doanhđưc ưuđãithuế trêntổngdoanhthuca doanhnghip.

3. Thuếsuất20%quyđịnhtạikhon2Điu10 vàquyđnhvưuđãithuế tạikhoản1vàkhoản4Điu4,Điều13vàĐiều14caLutnàykngápdụng đivi:

a)Thunhậptchuyểnnhưngvốn,chuyểnnhưngquyềnpvốn;thu nhậptchuyểnnhưngbtđngsn,trừnhàxãhiquyđịnhtạiĐiu13ca Luậtnày;thunhptchuyểnnhưngdánđầutư,chuyểnnhưngquyềntham gia dựánđutư,chuyểnnhưngquyềnthăm,khaithác khoángsn;thunhp thoạtđộngsnxut,kinhdoanhngoàiViệtNam;

b) Thu nhập thot động tìm kiếm, thăm , khai thác du, khí, tài nguyênquýhiếmkhác và thunhptừ hotđộngkhaitháckhoángsn;

c)Thunhptkinhdoanhdchvthucdinchuthuếtiêuthđặcbit theoquyđịnhca Luậtthuế tiêuthđặcbit;

d) Trưnghợpkhác theoquyđnhca Chínhph.

4.Trongcùngmtthờigian, nếudoanhnghipđượchưngnhiềumcưu đãithuếkhácnhauđivicùngmtkhonthunhpthìdoanhnghiệpđượcla chnápdụngmc ưuđãithuế cólợinht.

Điều 2

1.Luậtnàyhiệulựcthihànhtngày01tháng01năm2014,trừquy địnhtikhoản2Điuy.

2. Quy đnh váp dụng thuế sut 20% đi với doanh nghiệp có tổng doanhthunămkhôngquáhaimươitđngtikhoản6Điu1vàquyđịnhvề ápdụngthuếsuất10%đivi thunhpcadoanhnghiptthchindán đutư -kinh doanh nhàxãhộitạikhon7Điu1ca Lutnày đượcthc hin tngày01tháng7năm2013.

3.Doanhnghipcódánđutưmànhđếnhếtknhthuếnăm2013 cònđangtrongthigianhưngưuđãithuếthunhpdoanhnghip(thuếsut, thờigian min,giảm thuế) theoquyđịnhcacác vănbản quyphạmpháplutvthuếthunhậpdoanhnghiptrưcthờiđimLuật nàyhiệulcthihànhthì tiếptụcđượchưngchothờigiancòn lại theo quyđịnh cacác văn bảnđó. TrưnghpđápngđiukinưuđãithuếtheoquyđịnhcaLuậtnàythìđưc lachnưuđãiđanghưnghocưuđãitheoquyđịnhcaLuậtnàytheodin ưuđãiđốivớiđutưmớichothigiancònlinếuđanghưngtheodindoanh nghiệpthànhlpmớitdánđutưhoctheodinưuđãiđiviđutưmở rngchothờigiancònlinếuđanghưngtheodinđầutưmrng.

Tínhđếnhếtknhthuếnăm2015,trưnghpdoanhnghipdán đutưđangđượcápdngthuếsutưuđãi20%quyđnhtikhon3Điều13 Luậtthuếthunhpdoanhnghip s14/2008/QH12đượcsađi,bsungti khon7Điu1caLuậtnàythìktngày01tháng01năm2016đượcchuyển sangápdngmc thuế sut17%chothigiancònli.

4.Bãibcácnộidungquyđnhvthuếthunhpdoanhnghiệp ticác điu, khonca các luật sauđây:

a) Khon2Điu7ca Luậtbohiểmtiềngis06/2012/QH13;

b) Khon2 Điu4ca Luậtbohiểmytế s25/2008/QH12;

c)Khon1Điu10; khon1Điu12;khoản2Điu18;khon2Điều19; khon 1và khoản2Điều22;khon3 Điều24và khon2 Điều28 ca Luật côngnghệ cao s21/2008/QH12;

d)Cáckhon1,4,5,6,7và8Điu44,Điều45caLuậtchuyểngiao côngnghs80/2006/QH11;

đ)Khoản1Điu53,khon5Điu55vàkhon3Điu86caLuậtdạy nghs76/2006/QH11;

e)Khon1Điu68 caLuậtngưilaođngVitNamđilàmviệcti nước ngoàis72/2006/QH11;

g) Khon2 Điu6ca Luậtbohiểmhội s71/2006/QH11;

h) Khon3 Điu8ca Luậttrợgiúppháplýs69/2006/QH11;

i) Khon3 Điu66ca Lutgiáodcđihọcs08/2012/QH13;

k) Điu34ca Lutngườikhuyếttts51/2010/QH12;

l) Khon4 Điu33ca Lutđầutư s59/2005/QH11;

m) Khoản2Điu58,khon2 Điều73,khoản3 Điều117và khoản3 Điu 125ca Lutdoanhnghips60/2005/QH11.

5. Chính phquy định chi tiết, hưng dn thi hành các điu, khon đưcgiaotrongLut.

LutnàyđãđượcQuchinướcCnghòaxãhichnghĩaViệtNam khoáXIII, kỳhpth5thôngquangày19tháng6m2013.

 

 

CHỦ TỊCH QUỐC HỘI
Nguyễn Sinh Hùng

 

 

 

Văn bản cùng loại
Nghị định số: 92/2013/NĐ-CP quy định chi tiết thi hành một số điều có hiệu lực từ ngày 01 tháng 07 năm 2013 của luật sửa đổi, bổ sung
Công văn số: 8817/BTC - TCT v/v triển khai thực hiện các quy định có hiệu lực từ 01/07/2013 tại luật sửa đổi, bổ sung một số điều của thuế TNCN
Luật số: 32/2013/QH13 sửa đổ,i bổ sung một số điều của luật thuế Thu Nhập Doanh Nghiệp
Số: 65/2013/NĐ-CP quy định một số điều của luật thuế thu nhập cá nhân và luật sửa đổi, bổ sung một số điều của luật thuế TNCN
Luật số: 31/2013/QH13 sửa đổi, bổ sung một số điều của luật thuế giá trị gia tăng
Công văn số: 8336/ BTC - CST thực hiện luật sửa đổi luật thuế thu nhập doanh nghiệp và luật sửa đổi luật thuế GTGT
Thông tư 64/2013/TT-BTC quy định về hoá đơn bán hàng hoá, cung ứng dịch vụ
Thông tư 65/2013/TT-BTC sửa đổi, bổ sung thông tư số 06/2012/TT-BTC ngày 11/01/2012 của Bộ Tài Chính
Thông tư 16/2013/TT-BTC tạo điều kiện giảm bớt khó khăn cho các doanh nghiệp
Thông tư số 34/2013/TT-BTC ngày 28/3/2013 v/v sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 124/2011/TT-BTC ngày 31/8/2011 của Bộ Tài chính hướng dẫn v
Thông tư số 35/2013/TT-BTC ngày 01/4/2013 v/v sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 180/2010/TT-BTC ngày 10/11/2010 của Bộ Tài chính hướng dẫn
THÔNG TƯ 16/2013 NGÀY 8 THÁNG 2 NĂM 2013 GIA HẠN, GIẢM MỘT SỐ KHOẢN THU NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC
Công văn 4569/TCT-CS vv xử lý thuế GTGT của TSCĐ, hàng hóa đã khấu trừ khi giải thể doanh nghiệp
Công văn 4505/TCT-DNLvv xác định chi phí tiền lương, tiền công được trừ khi tính thu nhập chịu thuế
Luật số 21/2012/QH13 sửa đổi, bổ sung một số điều của luật quản lý thuế
Luật thuế 26/2012/QH13 LUẬT SỬA ĐỔI, BỔ SUNG MỘT SỐ ĐIỀU CỦA LUẬT THUẾ THU NHẬP CÁ NHÂN
Thông tư 179/2012/TT-BTC của Bộ tài chính về xử lý chênh lệch tỷ giá
Thông tư 180/2012/TT-BTC của Bộ tài chính về Hướng dẫn xử lý tài chính chi trợ cấp mất việc làm
Thông tư 175/2012/TT-BTC ngày 22/10/2012 của Bộ tài chính Hướng dẫn gia hạn nộp thuế GTGT
công văn 1551/TTg-KTTH về thuế GTGT đối với cho vay vốn của tổ chức, cá nhân không phải là tổ chức tín dụng

CHI NHÁNH MIỀN NAM - CTY TNHH KIỂM TOÁN & TƯ VẤN THĂNG LONG - TDK
Địa chỉ: C14 Quang Trung, Phường 11, Quận Gò Vấp, Tp.HCM.
Điện thoại: (08) 3589 7462 - 3589 7463 - 2216 4309 - Fax: (08) 3589 7464

Email: kiemtoantdk@gmail.com  -  thanglongtdks@gmail.com


Chi nhánh Lạng Sơn
: Tổ 2, khối 14, đường Bà Triệu, phường Hoàng Văn Thụ, Tp.Lạng Sơn, tỉnh Lạng Sơn.
Điện thoại: (025) 3718 545 - Fax: (025)3716 264
Chi nhánh Đà Nẵng: 42 Trần Tống, Quận Thanh Khê, Tp.Đà Nẵng.
Điện thoại: (0511) 365 1818 - Fax: (0511) 365 1818
Chi nhánh Quận 1: 28 Đặng Tất, P.Tân Định, Quận 1, Tp.HCM.
Điện thoại: (08) 3848 0763 - Fax: (08) 3526 7187
Chi nhánh Đồng Nai: E180 Võ Thị Sáu, P.Thống Nhất, Tp. Biên Hòa.
Điện thoại: (0613) 949 185 - Fax: (0613) 918 767

CÔNG TY TNHH KIỂM TOÁN VÀ TƯ VẤN THĂNG LONG – T.D.K
Trụ sở chính: Số 23 Phố Đỗ Quang, Quận Cầu Giấy, Hà Nội
Điện thoại: 04. 6251 0008 - Fax: 04. 6251 1327
Email: thanglongtdks@gmail.com
Copyright © 2013 by TDK. All rights reserved. Designed & Developed by EMSVN