Thứ 2, Ngày 23 tháng 07 năm 2018
STT Tên tài liệu Ngày phát hành Nơi phát hành Tải file
1

Thông tư 200/2014/TT-BTC Hướng dẫn chế độ kế toán doanh nghiệp

Thông tư này thay thế cho Chế độ kế toán doanh nghiệp ban hành theo Quyết định số 15/2006/QĐ-BTC ngày 20/3/2006 của Bộ trưởng Bộ Tài chính và Thông tư số 244/2009/TT-BTC ngày 31/12/2009 của Bộ Tài chính

22/12/2014 Tải file