Thứ 2, Ngày 23 tháng 07 năm 2018
STT Tên tài liệu Ngày phát hành Nơi phát hành Tải file
1

Thông tư 38/2014/TT-BTC

Hướng dẫn một số điều của Nghị định số 89/2013/NĐ-CP ngày 06 tháng 8 năm 2013 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Giá về thẩm định giá

28/03/2014 Tải file
2

Thông tư 145/2016/TT-BTC

BAN HÀNH TIÊU CHUẨN THẨM ĐỊNH GIÁ VIỆT NAM SỐ 11

6/10/2016 Tải file
3

Thông tư 158/2014/TT-BTC

BAN HÀNH TIÊU CHUẨN THẨM ĐỊNH GIÁ VIỆT NAM SỐ 01, 02, 03 VÀ 04

27/10/2014 Tải file
4

Thông tư 28/2015/TT-BTC

TIÊU CHUẨN THẨM ĐỊNH GIÁ VIỆT NAM SỐ 05, 06 VÀ 07 DO BỘ TRƯỞNG BỘ TÀI CHÍNH BAN HÀNH

06/03/2015 Tải file
5

Thông tư 126/2015/TT-BTC

TIÊU CHUẨN THẨM ĐỊNH GIÁ VIỆT NAM SỐ 08, 09 VÀ 10 DO BỘ TRƯỞNG BỘ TÀI CHÍNH BAN HÀNH

20/08/2015 Tải file
6

Quyết định 24/2005/QĐ-BTC

03 TIÊU CHUẨN THẨM ĐỊNH GIÁ VIỆT NAM DO BỘ TRƯỞNG BỘ TÀI CHÍNH BAN HÀNH

18/04/2005 Tải file
7

Quyết định 77/2005/QĐ-BTC

BAN HÀNH 03 TIÊU CHUẨN THẨM ĐỊNH GIÁ VIỆT NAM (ĐỢT 2) DO BỘ TRƯỞNG BỘ TÀI CHÍNH BAN HÀNH

01/11/2005 Tải file
8

Quyết định 129/2008/QĐ-BTC

Ban hành 06 tiêu chuẩn thẩm định giá (đợt 3)

31/12/2008 Tải file
9

Nghị định 89/2013/NĐ-CP

Quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Giá về thẩm định giá

06/08/2013 Tải file
10

Thông tư số 154/2010/TT-BTC

Ban hành quy chế tính giá tài sản, hàng hóa, dịch vụ

01/10/2010 Tải file
11

Nghị định số 75/2008/NĐ-CP

Nghị định về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 170/2003/NĐ-CP ngày 25 tháng 3 năm 2008 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Pháp lệnh Giá

09/06/2008 Tải file
12

Thông tư số 104/2008/TT-BTC của Bộ Tài chính

Thông tư hướng dẫn thực hiện Nghị định số 170/2003/NĐ-CP ngày 25 tháng 12 năm 2003 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Pháp lệnh Gía và Nghị định số 75/2008/NĐ-CP ngày 9 tháng 6 năm 2008 về việc sửa đổi, bổ sung một số ...

13/11/2008 Tải file

Xem nhiều hơn