Thứ 2, Ngày 02 tháng 10 năm 2017
Thứ 2, Ngày 21 tháng 12 năm 2015, 16:46

BẠN CÓ BIẾT 10 CÔNG TY KIỂM TOÁN LỚN NHẤT VIỆT NAM NĂM 2012?

hực hiện nhiệm vụ Nhà nước giao Hội kiểm toán viên hành nghề Việt Nam (VACPA) vừa hoàn thành việc tổng hợp và lập "Báo cáo tổng kết tình hình hoạt động năm 2012 và phương hướng hoạt động năm 2013 của các công ty kiểm toán" trong cả nước.
Theo đó, Công ty TNHH Kiểm toán và Tư vấn Thăng Long – T.D.K nằm trong Top 10 các công ty kiểm toán có số lượng khách hàng lớn nhất Việt Nam
Điều đó 1 lần nữa khẳng định uy tín của Công ty TNHH Kiểm toán và Tư vấn Thăng Long – T.D.K trong hoạt động cung ứng dịch vụ của mình.