Tiếng Việt English Chinese
 
 
TRANG CHỦ
 
GIỚI THIỆU
 
TIN TỨC
 
HỖ TRỢ KH
 
LIÊN HỆ
     
 
TIN TỨC
Tổng Cục Thuế
Văn phòng chính phủ
Tổng Cục Hải Quan
Bộ LĐTBXH
Bộ Tư Pháp
NHNNVN
Bộ xây dựng
Liên bộ
 
HỖ TRỢ KHÁCH HÀNG
Chuẩn mực kế toán
Văn bản pháp luật
Luật kế toán
Luật thuế Việt Nam
Chuẩn mực kiểm toán
Phần mềm kế toán
Tiêu chuẩn thẩm định
 
 
TÌM KIẾM
Từ khóa
Chuyên mục
 
LIÊN KẾT WEB
 
 
HỖ TRỢ KHÁCH HÀNG
 
 
:: Chuẩn mực kiểm toán

CHUẨN MỰC SỐ 505: THÔNG TIN XÁC NHẬN TỪ BÊN NGOÀI

1. CHUẨN MỰC SỐ 330: THỦ TỤC KIỂM TOÁN TRÊN CƠ SỞ ĐÁNH GIÁ RỦI RO
2. CHUẨN MỰC SỐ 260: TRAO ĐỔI CÁC VẤN ĐỀ QUAN TRỌNG PHÁT SINH KHI KIỂM TOÁN VỚI BAN LÃNH ĐẠO ĐƠN VỊ ĐƯỢC KIỂM TOÁN
3. CHUẨN MỰC SỐ 545: KIỂM TOÁN VIỆC XÁC ĐỊNH VÀ TRÌNH BÀY GIÁ TRỊ HỢP LÝ
4. QUYẾT ĐỊNH 87/2005/QĐ-BTC ngày 01 tháng 12 năm 2005
5. CHUẨN MỰC SỐ 930: DỊCH VỤ TỔNG HỢP THÔNG TIN TÀI CHÍNH
6. CHUẨN MỰC SỐ 720: NHỮNG THÔNG TIN KHÁC TRONG TÀI LIỆU CÓ BÁO CÁO TÀI CHÍNH ĐÃ KIỂM TOÁN
7. CHUẨN MỰC SỐ 710: THÔNG TIN CÓ TÍNH SO SÁNH
8. CHUẨN MỰC SỐ 620: SỬ DỤNG TƯ LIỆU CỦA CHUYÊN GIA
9. CHUẨN MỰC SỐ 402: CÁC YẾU TỐ CẦN XEM XÉT KHI KIỂM TOÁN ĐƠN VỊ CÓ SỬ DỤNG DỊCH VỤ BÊN NGOÀI
10. CHUẨN MỰC SỐ 1000: KIỂM TOÁN BÁO CÁO QUYẾT TOÁN VỐN ĐẦU TƯ HOÀN THÀNH
11. CHUẨN MỰC SỐ 920: KIỂM TRA THÔNG TIN TÀI CHÍNH TRÊN CƠ SỞ CÁC THỦ TỤC THOẢ THUẬN TRƯỚC
12. CHUẨN MỰC SỐ 910: CÔNG TÁC SOÁT XÉT BÁO CÁO TÀI CHÍNH
13. Chuẩn mực số 800: Báo cáo kiểm toán về những công việc kiểm toán đặc biệt
14. Chuẩn mực số 570: HOẠT ĐỘNG LIÊN TỤC
15. CHUẨN MỰC SỐ 550: CÁC BÊN LIÊN QUAN
16. CHUẨN MỰC SỐ 401: THỰC HIỆN KIỂM TOÁN TRONG MÔI TRƯỜNG TIN HỌC
17. Chuẩn mực số 501: Bằng chứng kiểm toán bổ sung đối với Các khoản mục và sự kiện đặc biệt
18. Chuẩn mực số 220: Kiểm soát chất lượng hoạt động kiểm toán
19. Chuẩn mực số 560: Các sự kiện phát sinh sau ngày khoá sổ kế toán
20. Chuẩn mực số 600: Sử dụng tư liệu của kiểm toán viên khác
21. Chuẩn mực số 610: Sử dụng tư liệu của kiểm toán nội bộ
22. Chuẩn mực số 540: Kiểm toán các ước tính kế toán
23. Chuẩn mực số 400: Đánh giá rủi ro và kiểm soát nội bộ
24. Chuẩn mực số 530: Lấy mẫu kiểm toán và các thủ tục lựa chọn khác
25. Chuẩn mực số 300: Lập kế hoạch kiểm toán
26. Chuẩn mực số 240 - Gian lận và sai sót
27. CHUẨN MỰC SỐ 510-KIỂM TOÁN NĂM ĐẦU TIÊN - SỐ DƯ ĐẦU NĂM TÀI CHÍNH
28. Chuẩn mực số 580: Giải trình của Giám đốc
29. Chuẩn mực số 520: Quy trình phân tích