Tiếng Việt English Chinese
 
 
TRANG CHỦ
 
GIỚI THIỆU
 
TIN TỨC
 
HỖ TRỢ KH
 
LIÊN HỆ
     
 
TIN TỨC
Tổng Cục Thuế
Văn phòng chính phủ
 
Tổng Cục Hải Quan
Bộ LĐTBXH
Bộ Tư Pháp
NHNNVN
Bộ xây dựng
Liên bộ
 
HỖ TRỢ KHÁCH HÀNG
Chuẩn mực kế toán
Văn bản pháp luật
Luật kế toán
Luật thuế Việt Nam
Chuẩn mực kiểm toán
Phần mềm kế toán
Tiêu chuẩn thẩm định
 
 
TÌM KIẾM
Từ khóa
Chuyên mục
 
LIÊN KẾT WEB
 
 
TIN TỨC
 
 
:: Văn phòng chính phủ

Nghị định số 51/2010/NĐ-CP ngày 14/05/2010 của Chính Phủ
V/v : Hóa đơn bán hàng hóa, cung ứng dịch vụ
Download    [ Xem chi tiết ]

Dự thảo thông tư hướng dẫn Nghị định 51/2010/NĐ-CP
V/v : hóa đơn bán hàng và cung cấp dịch vụ
Download    [ Xem chi tiết ]
Nghị định số 43/2010/NĐ-CP ngày 15/04/2010 của Chính phủ
V/v : Đăng ký doanh nghiệp
Download    [ Xem chi tiết ]
Công văn số 2424/TTg-KTN ngày 04/12/2009 của Thủ Tướng Chính phủ
V/v : Thời gian cho thuê đất đối với nhà đầu tư nước ngoài đã nộp tiền thuê đất cho cả thời gian thuê.
Download    [ Xem chi tiết ]
Công văn số 3620/VPCP-KTTH ngày 02/06/2009 của Văn Phòng Chính Phủ

V/v : Điều kiện giảm,giãn nộp thuế thu nhập doanh nghiệp đối với doanh nghiệp nhỏ và vừa

Download    [ Xem chi tiết ]
Nghị định số 100/2008/NĐ-CP ngày 12/02/2008
Quy định chi tiết một số điều của Luật thuế thu nhập cá nhân
Download    [ Xem chi tiết ]
Luật thuế Thu nhập cá nhân số 4/2007/QH ngày 21/11/2007
căn cứ Hiến pháp nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt nam năm 1992 đã được sửa đổi, bổ sung một số điều theo Nghị quyế số 51/2001/QH10
Download    [ Xem chi tiết ]
Nghị định 123/2008/NĐ-CP ngày 08/12/2008
Quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật thuế Giá trị gia tăng
Download    [ Xem chi tiết ]
Luật thuế TNDN số 14/2007/QH12 ngày 03/06/2008 và Nghị định 124/2008/NĐ-CP ngày 11/12/2008
Căn cứ Hiến pháp nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam năm 1992 đã được sửa đổi, bổ sung một số điều theo Nghị quyết số 51/2001/QH10
Download    [ Xem chi tiết ]
Nghị định 124/2008/NĐ-CP ngày 11/12/2008
Quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Thuế thu nhập doanh nghiệp
Download    [ Xem chi tiết ]