Thứ 2, Ngày 23 tháng 07 năm 2018
STT Tên tài liệu Ngày phát hành Nơi phát hành Tải file
1

Thông tư số 154/2010/TT-BTC

Ban hành quy chế tính giá tài sản, hàng hóa, dịch vụ

01/10/2010 Tải file
2

Nghị định số 75/2008/NĐ-CP

Nghị định về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 170/2003/NĐ-CP ngày 25 tháng 3 năm 2008 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Pháp lệnh Giá

09/06/2008 Tải file
3

Thông tư số 104/2008/TT-BTC của Bộ Tài chính

Thông tư hướng dẫn thực hiện Nghị định số 170/2003/NĐ-CP ngày 25 tháng 12 năm 2003 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Pháp lệnh Gía và Nghị định số 75/2008/NĐ-CP ngày 9 tháng 6 năm 2008 về việc sửa đổi, bổ sung một số ...

13/11/2008 Tải file
4

Thông tư số 122/2010/TT-BTC của Bộ Tài chính

Sửa đổi, bổ sung Thông tư số 104/2008/TT-BTC ngày 13 tháng 11 năm 2008 của Bộ Tài chính hướng dẫn thực hiện Nghị định số 170/2003/NĐ-CP ngày 25 tháng 12 năm 2003 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Pháp lệnh Giá và Nghị định số 75/2008/NĐ-CP ngày 09 tháng 6 năm 2008 của Chính phủ về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 170/2003/NĐ-CP ngày 25 tháng 12 năm 2003 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Pháp lệnh Giá

12/08/2010 Tải file
5

Nghị định số 177/2013/NĐ-CP

Quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Giá

14/11/2013 Tải file
6

Luật số 11/2012/QH13

LUẬT GIÁ

20/06/2012 Tải file