Thứ 2, Ngày 23 tháng 07 năm 2018
- Dịch vụ xác định giá trị tài sản doanh nghiệp phục vụ cho việc chuyển đổi hình thức sở hữu công ty, tham gia thị trường chứng khoán, tham gia góp vốn liên doanh, hợp danh, hợp đồng hợp tác kinh doanh...
- Tư vấn lập, lựa chọn phương án cổ phần hoá, bán, khoán, cho thuê doanh nghiệp;
- Và các dịch vụ hỗ trợ chuyên ngành khác theo yêu cầu cụ thể của khách hàng;