Thứ 2, Ngày 23 tháng 07 năm 2018
- Trợ giúp lập tờ khai thuế GTGT, thuế thu nhập doanh nghiệp, thuế nhà thầu đối với các nhà thầu nước ngoài;
- Tư vấn thanh quyết toán thuế thu nhập cá nhân;
- Giải đáp vướng mắc về thuế của các doanh nghiệp;
- Cung cấp tài liệu văn bản về thuế cho các doanh nghiệp;
- Lập hồ sơ thủ tục về xin miễn, giảm thuế;