Thứ 2, Ngày 23 tháng 07 năm 2018
- Tư vấn xác định giá trị doanh nghiệp chuyển doanh nghiệp Nhà nước thành công ty cổ phần.
- Tư vấn thiết lập hệ thống kiểm soát nội bộ hiệu quả cho doanh nghiệp, xây dựng quy chế tài chính, quy chế tổ chức và hoạt hoạt động của Hội đồng quản trị, quy chế  tổ chức và hoạt động của Ban Điều hành Công ty ;
- Tư vấn quản lý tiết kiệm chi phí của doanh nghiệp ;
- Tư vấn quản lý tiền lương và nhân sự;
- Tư vấn lập dự án khả thi cho các doanh nghiệp trong giai đoạn đầu, tư vấn đầu tư, lựa chọn phương án kinh doanh cho doanh nghiệp;
- Tư vấn thành lập doanh nghiệp, tư vấn đối với các doanh nghiệp tham gia thị trường chứng khoán.