Thứ 2, Ngày 23 tháng 07 năm 2018
Cung cấp các dịch vụ kiểm toán trong các lĩnh vực:
- Kiểm toán báo cáo tài chính thường niên cho các loại hình doanh nghiệp;
- Kiểm toán báo cáo quyết toán chi phí đầu tư thực hiện hoàn thành;
- Kiểm toán báo cáo quyết toán vốn đầu tư hoàn thành;
- Kiểm toán báo cáo quyết toán các dự án do các tổ chức quốc tế tài trợ;
- Kiểm toán báo cáo tài chính hợp nhất;
- Kiểm toán hoạt động; 
- Kiểm toán tuân thủ; 
- Kiểm toán xác định vốn góp;
- Kiểm toán thông tin tài chính.