Thứ 2, Ngày 30 tháng 05 năm 2016
1. Nguyên tắc và chuẩn mực 
 
Chúng tôi thực hiện các quy trình kiểm toán theo các Chuẩn mực kiểm toán Việt Nam, chuẩn mực 700 (hình thành ý kiến kiểm toán và báo cáo kiểm toán về báo cáo tài chính), Chuẩn mực 705 (ý kiến kiểm toán không phải là ý kiến chấp nhận toàn phần), Chuẩn mực 706 ( đoạn « Vấn đề cần nhấn mạnh » và « Vấn đề khác » trong báo cáo kiểm toán bề báo cáo tài chính) và các Chuẩn mực khác có liên quan, các quy định hiện hành về kế toán tài chính, thuế và quy chế kiểm toán độc lập trong nền kinh tế quốc dân ban hành kèm theo Luật Kiểm toán độc lập số 67/2011/QH12 được Quốc hội nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 29/03/2011; Nghị định số 17/2012/NĐ-CP ngày 13/03/2012 của Chính phủ ngày 13 tháng 03 năm 2012 quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật kiểm toán độc lập.
 
Công việc kiểm toán bao gồm kiểm tra trên cơ sở chọn mẫu các ghi chép kế toán, những bằng chứng liên quan đến các số liệu và thông tin được trình bày trong báo cáo tài chính. Trong quá trình thực hiện kiểm toán, Kiểm toán viên sẽ tư vấn cho doanh nghiệp về hoàn thiện hồ sơ chứng từ kế toán, ghi sổ kế toán và lập báo cáo tài chính theo đúng chế độ tài chính, kế toán, thuế hiện hành tại Việt Nam.
 
2. Nội dung kiểm toán báo cáo tài chính 
 
- Nghiên cứu hệ thống kế toán và hệ thống kiểm soát nội bộ;
- Đánh giá tính hiệu lực của hệ thống kiểm soát nội bộ;
- Đánh giá sự phù hợp của hệ thống kế toán về các mặt;
- Hệ thống chứng từ kế toán
- Hệ thống tài khoản kế toán
- Hệ thống sổ sách kế toán và phương pháp ghi chép
- Hệ thống các báo cáo tài chính và báo cáo quản trị.
- Tổ chức công tác kế toán
- Tham gia chứng kiến kiểm kê tiền mặt, tài sản cố định, hàng tồn kho của đơn vị tại thời điểm lập báo cáo tài chính;
- Thực hiện xác định sự phù hợp của giá trị còn lại của tài sản và các khoản công nợ;
- Thực hiện các thủ tục xác nhận số dư các khoản công nợ phải thu, phải trả và các giao dịch có liên quan tới ngân hàng, góp vốn. Phân loại công nợ theo độ tuổi công nợ, theo đối tượng công nợ và theo khả năng thu hồi công nợ. Phân loại tài sản theo khả năng sử dụng, theo mục đích sử dụng;
- Kiểm tra chi tiết các khoản mục trên báo cáo tài chính của doanh nghiệp như: Tiền mặt, tiền gửi ngân hàng, hàng tồn kho, doanh thu, giá vốn, chi phí hoạt động, Thuế phải nộp, các khoản đầu tư...;
- Tổng hợp kết quả kiểm tra, thực hiện soát xét và lập Báo cáo kiểm toán dự thảo;
- Xem xét cân nhắc tính trọng yếu của các nghiệp vụ kinh tế phát sinh sau ngày kết thúc niên độ;
- Thảo luận với khách hàng các vấn đề có liên quan tới báo cáo tài chính;
Theo thông lệ, các cuộc kiểm toán đều được lập kế hoạch và thực hiện nhằm đưa ra ý kiến độc lập về những thông tin trình bày trong báo cáo tài chính. Báo cáo và đề xuất với doanh nghiệp những giải pháp nhằm hoàn thiện những điểm yếu trong hệ thống kế toán và trong hệ thống kiểm soát nội bộ.
 
3. Phương thức thực hiện
 
Chúng tôi xin cung cấp dịch vụ kiểm toán báo cáo tài chính của doanh nghiệp như sau:
Cuộc kiểm toán có thể được tiến hành 02 lần trong một năm (kiểm toán sơ bộ và kiểm toán chính thức khi kết thúc năm).
 
Kết thúc cuộc kiểm toán sơ bộ, chúng tôi sẽ phát hành Thư quản lý đề cập những vấn đề trọng yếu liên quan đến hệ thống kế toán và hệ thống kiểm soát nội bộ của doanh nghiệp cùng với những ý kiến nhằm hoàn thiện hơn công tác quản lý sau này.
 
Kết thúc cuộc kiểm toán chính thức, chúng tôi sẽ phát hành Báo cáo kiểm toán nêu ra ý kiến về sự trung thực, hợp lý của báo cáo tài chính theo quy định tại các Chuẩn mực 700 (hình thành ý kiến kiểm toán và báo cáo kiểm toán về báo cáo tài chính), Chuẩn mực 705 (ý kiến kiểm toán không phải là ý kiến chấp nhận toàn phần), Chuẩn mực 706 ( đoạn « Vấn đề cần nhấn mạnh » và « Vấn đề khác » trong báo cáo kiểm toán bề báo cáo tài chính).
 
4. Thời gian thực hiện
 
Chúng tôi sẽ tiến hành cung cấp dịch vụ ngay sau khi nhận được yêu cầu của doanh nghiệp hoặc tiến hành theo thời gian thoả thuận trong hợp đồng dịch vụ.
 
5. Phí dịch vụ 
 
Phí dịch vụ được xác định trên cơ sở thời gian và năng lực của các kiểm toán viên thực hiện công việc cũng như hiệu quả công việc mang lại cho doanh nghiệp. Chúng tôi tin rằng, mức phí của chúng tôi là hợp lý nhất và chính sách khách hàng tốt nhất. Mức phí cụ thể sẽ được đưa ra sau khi chúng tôi xem xét hồ sơ của đơn vị.
 

6. Kinh nghiệm kiểm toán báo cáo tài chính trong những năm gần đây

STT

TÊN KHÁCH HÀNG

NỘI DUNG

CÔNG TY ĐẠI CHÚNG

1

Công ty cổ phần tập đoàn FLC

 

Kiểm toán báo cáo tài chính năm 2012, 2013, 2014, 2015

2

Công ty cổ phần Nicotex và các Công ty con

 

Kiểm toán báo cáo tài chính năm 2012, 2013, 2014, 2015

3

Công ty cổ phần Đầu tư và Phát triển năng lượng Việt Nam

 

Kiểm toán báo cáo tài chính năm 2012, 2013, 2014, 2015

4

Công ty cổ phần Liên doanh đầu tư quốc tế KLF

 

Kiểm toán báo cáo tài chính năm 2013, 2014, 2015

5

Công ty cổ phần Sữa Hà Nội

 

Kiểm toán báo cáo tài chính năm 2013, 2014, 2015

6

Công ty cổ phần đầu tư CMC

 

Kiểm toán báo cáo tài chính năm 2012, 2013, 2014, 2015

7

Công ty cổ phần dược phẩm Yên Bái

 

Kiểm toán báo cáo tài chính năm 2013, 2014, 2015

8

Công ty cổ phần tập đoàn Thiên Quang

 

Kiểm toán báo cáo tài chính năm 2013, 2014

9

Công ty Cổ phần chứng khoán Kenanga Việt Nam

 

Kiểm toán báo cáo tài chính năm 2013, 2014, 2015

10

Công ty cổ phần chứng khoánWoori CBV

 

Kiểm toán báo cáo tài chính năm 2013, 2014, 2015

11

Công ty cổ phần nhựa Đồng Nai

 

Kiểm toán báo cáo tài chính năm 2014, 2015

12

Công ty cổ phần kỹ thuật nền móng và công trình ngầm Fecon

 

Kiểm toán báo cáo tài chính năm 2013, 2014, 2015

13

Công ty cổ phần chứng khoán quốc tế VN

 

Kiểm toán báo cáo tài chính năm 2013, 2014, 2015

14

Công ty cổ phần chứng khoán Artex

 

Kiểm toán báo cáo tài chính năm 2013, 2014, 2015

15

Công ty cổ phần khoáng sản và Vật liệu xây dựng Hưng Long

 

Kiểm toán báo cáo tài chính năm 2012, 2013, 2014, 2015

16

Công ty cổ phần khai thác và Chế biến khoáng sản Bắc Giang

 

Kiểm toán báo cáo tài chính năm 2013, 2014, 2015

17

Tổng công ty xây dựng công trình giao thông 4 - CTCP

 

Kiểm toán báo cáo tài chính năm 2014

18

Công ty cổ phần 471

 

Kiểm toán báo cáo tài chính năm 2014

19

Công ty cổ phần quản lý quỹ Quốc tế

 

Kiểm toán báo cáo tài chính năm 2013, 2014

20

Công ty cổ phần Lilama 69-2

 

Kiểm toán báo cáo tài chính năm 2014

21

Công ty cổ phần Dầu thực vật Sài Gòn

 

Kiểm toán báo cáo tài chính năm 2013, 2014

22

Công ty cổ phần Sông Đà - Nha Trang

 

Kiểm toán báo cáo tài chính năm 2014

23

Công ty cổ phần khoáng sản Quang Anh

 

Kiểm toán báo cáo tài chính năm 2014

24

Công ty cổ phần công nghệ mạng và truyền thông

 

Kiểm toán báo cáo tài chính năm 2012, 2013, 2014, 2015

25

Công ty cổ phần khoáng sản Fecon

 

Kiểm toán báo cáo tài chính năm 2013, 2014, 2015

26

Công ty cổ phần chứng khoán Mê Kông

 

Kiểm toán báo cáo tài chính năm 2013, 2014, 2015

27

Công ty cổ phần đầu tư và xây lắp Sông Đà

 

Kiểm toán báo cáo tài chính năm 2013, 2014, 2015

28

Công ty cổ phần khoáng sản Bình Thuận

 

Kiểm toán báo cáo tài chính năm 2015

29

Công ty Cổ phần Du lịch và Xuất Nhập Khẩu Lạng Sơn

 

Kiểm toán báo cáo tài chính năm 2013, 2014

30

Công ty Cổ phần Xi măng Lạng Sơn

 

Kiểm toán báo cáo tài chính năm 2013, 2014

31

Công ty  Tập Đoàn Truyền Thông Thông Thanh Niên

 

Kiểm toán báo cáo tài chính năm 2015

32

Công ty cổ phần xi măng Công Thanh

 

Kiểm toán báo cáo tài chính năm 2015

33

Công ty cổ phần Dược TW Medipharco - Tenamyd (hợp nhất)

 

Kiểm toán báo cáo tài chính năm 2014

34

Công ty cổ phần Thép Đà Nẵng

 

Kiểm toán báo cáo tài chính năm 2014

35

Công ty Cổ phần Trường Sơn

 

Kiểm toán báo cáo tài chính năm 2014

 

 

QUỸ TÍN DỤNG

1

Quỹ tín dụng nhân dân Đông Thành

Kiểm toán báo cáo tài chính năm 2013, 2014

 

2

Quỹ tín dụng nhân dân Thành Đô

Kiểm toán báo cáo tài chính năm 2014, 2014

 

3

QTD Thị Trấn Tân Hiệp

 

Kiểm toán báo cáo tài chính năm 2014

 

4

Quỹ tín dụng nhân dân An Phú

 

Kiểm toán báo cáo tài chính năm 2014

 

5

Quỹ Tín Dụng Nhân Dân Nam Sài Gòn

 

Kiểm toán báo cáo tài chính năm 2014

 

6

Quỹ tín dụng nhân dân Tân Quy Đông

 

Kiểm toán báo cáo tài chính năm 2014

 

7

Quỹ tín dụng nhân dân Châu Đốc

 

Kiểm toán báo cáo tài chính năm 2014

 

8

Quỹ Tín dụng Nhân dân Bình Đức

 

Kiểm toán báo cáo tài chính năm 2014

 

9

Quỹ Tín dụng Nhân dân Hàm Nhơn

 

Kiểm toán báo cáo tài chính năm 2014

 

10

Quỹ tín dụng nhân dân Phú Mỹ

 

Kiểm toán báo cáo tài chính năm 2014

 

11

Quỹ tín dụng Hàm Thắng

 

Kiểm toán báo cáo tài chính năm 2014

 

12

Quỹ Tín Dụng Nhân Dân Đồng Tiến

 

Kiểm toán báo cáo tài chính năm 2014

 

13

Quỹ Tín Nhân Dân Dụng Hàm Chính

 

Kiểm toán báo cáo tài chính năm 2014

 

14

Quỹ Tín Dụng Nhân Dân  Mỹ Lâm

 

Kiểm toán báo cáo tài chính năm 2014

 

15

Quỹ tín dụng nhân dân Vọng Đông

 

Kiểm toán báo cáo tài chính năm 2014

 

16

Quỹ tín dụng nhân dân Nhà Bàng

 

Kiểm toán báo cáo tài chính năm 2014

 

17

Quỹ tín dụng nhân dân Lagi

 

Kiểm toán báo cáo tài chính năm 2014

 

18

Quỹ Tín dụng Nhân dân Hàm Hiệp

 

Kiểm toán báo cáo tài chính năm 2014

19

Quỹ Tín dụng Nhân dân Tây Điện Bàn

 

Kiểm toán BCTC Giai đoạn từ 01/01/2015 đến 30/06/2015

20

Quỹ tín dụng nhân dân Thái Xuyên

Kiểm toán báo cáo tài chính năm 2015

21

Quỹ tín dụng nhân dân Thụy Dương

Kiểm toán báo cáo tài chính năm 2015

22

Quỹ tín dụng nhân dân Thái Phúc

Kiểm toán báo cáo tài chính năm 2015

23

Quỹ tín dụng nhân dân Thanh Nê

Kiểm toán báo cáo tài chính năm 2015

24

Quỹ tín dụng nhân dân Bình Minh

Kiểm toán báo cáo tài chính năm 2015

25

Quỹ tín dụng nhân dân Tiền Phong

Kiểm toán báo cáo tài chính năm 2015

26

Quỹ tín dụng nhân dân Song Lãng

Kiểm toán báo cáo tài chính năm 2015

27

Quỹ tín dụng nhân dân Thái Thịnh

Kiểm toán báo cáo tài chính năm 2015

28

Quỹ tín dụng nhân dân Thụy Trình

Kiểm toán báo cáo tài chính năm 2015

29

Quỹ tín dụng nhân dân Bằng Luân

Kiểm toán báo cáo tài chính năm 2015

30

Quỹ tín dụng nhân dân Minh Phương

Kiểm toán báo cáo tài chính năm 2015

31

Quỹ tín dụng nhân dân Trung An

Kiểm toán báo cáo tài chính năm 2015

32

Quỹ tín dụng nhân dân Phú Châu

Kiểm toán báo cáo tài chính năm 2015

33

Quỹ tín dụng nhân dân Thụy Hồng

Kiểm toán báo cáo tài chính năm 2015

34

Quỹ tín dụng nhân dân Minh Dân

Kiểm toán báo cáo tài chính năm 2015

35

Quỹ tín dụng nhân dân Yên Hùng

Kiểm toán báo cáo tài chính năm 2015

36

Quỹ tín dụng nhân dân Chí Hòa

Kiểm toán báo cáo tài chính năm 2015

37

Quỹ tín dụng nhân dân Bắc Sơn

Kiểm toán báo cáo tài chính năm 2015

38

Quỹ tín dụng nhân dân Trung Sơn

Kiểm toán báo cáo tài chính năm 2015

39

Quỹ tín dụng nhân dân Định Tường

Kiểm toán báo cáo tài chính năm 2015

40

Quỹ tín dụng nhân dân Long Vân

Kiểm toán báo cáo tài chính năm 2015

41

Quỹ tín dụng nhân dân Hoằng Trinh

Kiểm toán báo cáo tài chính năm 2015

42

Quỹ tín dụng nhân dân Hải Bình

Kiểm toán báo cáo tài chính năm 2015

43

Quỹ tín dụng nhân dân Nghi Sơn

Kiểm toán báo cáo tài chính năm 2015

44

Quỹ tín dụng nhân dân Thiệu Trung

Kiểm toán báo cáo tài chính năm 2015

45

Quỹ tín dụng nhân dân Ngọc Sơn

Kiểm toán báo cáo tài chính năm 2015

 

……

 

CÔNG TY NHÀ NƯỚC

1

Công ty cổ phần Môi trường Đô thị Hà Đông

Kiểm toán báo cáo tài chính năm 2014, 2015

 

2

Công ty cổ phần Dược phẩm Yên Bái

Kiểm toán báo cáo tài chính năm 2014

 

3

Công ty cổ phần lương thực thực phẩm Miền Nam

Kiểm toán báo cáo tài chính năm 2012, 2013, 2014, 2015

 

4

Công ty cổ phần Môi trường và Công trình đô thị Phúc Yên

Kiểm toán báo cáo tài chính năm 2014

 

5

Công ty cổ phần Môi trường và Dịch vụ đô thị Vĩnh Yên

Kiểm toán báo cáo tài chính năm 2014, 2015

 

6

Công ty cổ phần Vật tư tổng hợp Hà Tây

Kiểm toán báo cáo tài chính năm 2012, 2013, 2014, 2015

 

7

Công ty cổ phần phát hành sách Nam Hà

Kiểm toán báo cáo tài chính năm 2012, 2013, 2014

 

8

Công ty TNHH MTV khoáng sản Lào Cai

Kiểm toán báo cáo tài chính năm 2012, 2013, 2014, 2015

 

9

Công ty TNHH Khoáng sản và Luyện kim Việt Trung

Kiểm toán báo cáo tài chính năm 2012, 2013, 2014

 

10

Trường THPT Trần Thánh Tông

Kiểm toán báo cáo tài chính năm 2013, 2014

11

Công ty cổ phần Công nghiệp tàu thủy Thái Bình

Kiểm toán báo cáo tài chính năm 2012, 2013, 2014

 

12

Trung tâm quy hoạch, kiến trúc đô thị - nông thôn

Kiểm toán báo cáo tài chính năm 2013, 2014

 

13

Công ty TNHH MTV Mỹ thuật trung ương

Kiểm toán báo cáo tài chính năm 2012, 2013, 2014, 2015

 

14

Công ty TNHH MTV Xuất nhập khẩu và Phát triển Văn hóa

Kiểm toán báo cáo tài chính năm 2012, 2013, 2014, 2015

 

15

Công ty cổ phần Mía đường Hòa Bình

Kiểm toán báo cáo tài chính năm 2014

 

16

Công ty TNHH MTV Nhà xuất bản giao thồn vận tải

Kiểm toán báo cáo tài chính năm 2012, 2013, 2014, 2015

 

17

Công ty cổ phần công nghiệp và tàu thủy Sông Đào

Kiểm toán báo cáo tài chính năm 2013, 2014, 2015

 

18

Công ty cổ phần công nghiệp tàu thủy Nam Hà

Kiểm toán báo cáo tài chính năm 2012, 2013, 2014

 

19

Nhà khách Ủy ban thành phố Hà Nội

Kiểm toán báo cáo tài chính năm 2012, 2013, 2014, 2015

 

20

Công ty cổ phần Dược phẩm Yên Bái

Kiểm toán báo cáo tài chính năm 2013, 2014

 

21

Công ty TNHH MTV Dược khoa – Trường đại học Dược Hà Nội

Kiểm toán báo cáo tài chính năm 2010, 2011

 

22

Công ty TNHH MTV Hãng phim truyện Việt Nam

Kiểm toán báo cáo tài chính năm 2010, 2011

 

 

 

DOANH NGHIỆP CÓ VỐN ĐẦU TƯ NƯỚC NGOÀI

1

Công ty TNHH Dung chon Shab Việt nam

Kiểm toán báo cáo tài chính năm 2013, 2014, 2015

 

2

Công ty cổ phần Otran Việt Nam

Kiểm toán báo cáo tài chính năm 2013, 2014, 2015

 

3

Công ty TNHH Panlof Vina

Kiểm toán báo cáo tài chính năm 2014

 

4

Công ty TNHH Nishin Metal Việt Nam

Kiểm toán báo cáo tài chính năm 2013, 2014

5

Công ty TNHH Giao nhận Alpha to Omega

Kiểm toán báo cáo tài chính năm 2014

 

6

Công ty TNHH Shinsinh Tech Vina

Kiểm toán báo cáo tài chính năm 2014

 

7

Công ty TNHH TSV

Kiểm toán báo cáo tài chính năm 2014

 

8

Công ty TNHH Kim Việt Hàn Vina

Kiểm toán báo cáo tài chính năm 2014

 

9

Công ty TNHH Liên doanh T&T; Baoercheng

Kiểm toán báo cáo tài chính năm 2014

 

10

Công ty TNHH J&K; Vina

Kiểm toán báo cáo tài chính năm 2014

 

11

Công ty TNHH CKJ Vina

Kiểm toán báo cáo tài chính năm 2014

 

12

Công ty TNHH SI Info Vina

Kiểm toán báo cáo tài chính năm 2014

 

13

Công ty TNHH Esencore Việt Nam

Kiểm toán báo cáo tài chính năm 2014

 

14

Công ty TNHH Innoel – Vina

Kiểm toán báo cáo tài chính năm 2014

 

15

Công ty TNHH Huyndai DNI Vina

Kiểm toán báo cáo tài chính năm 2014

 

16

Công ty TNHH Wisdom Vina

Kiểm toán báo cáo tài chính năm 2014

 

17

Công ty TNHH Zenith Yoga Hà Nội

Kiểm toán báo cáo tài chính năm 2014

 

18

Công ty TNHH Hawee Sản xuất và Thương mại

Kiểm toán báo cáo tài chính năm 20111, 2012, 2013, 2014, 2015

 

19

Công ty TNHH MTV Burim vina

Kiểm toán báo cáo tài chính năm 2015

 

20

Công ty cổ phần Amryfarm

Kiểm toán báo cáo tài chính năm 2012, 2013, 2014

 

21

Công ty TNHH Công nghiệp Kwang Yang

Kiểm toán báo cáo tài chính năm 2012, 2013

 

22

Công ty TNHH Kalbas Việt nam

Kiểm toán báo cáo tài chính năm 2013

 

23

Công ty TNHH Thiết kế toàn cầu RDC (Việt nam)

Kiểm toán báo cáo tài chính năm 2012, 2013, 2014

 

24

Công ty TNHH Poongchin Vina

Kiểm toán báo cáo tài chính năm 2012, 2013

 

25

Văn phòng đại diện Eastsun Internationnal Trading Ltd tại Hà Nội

Kiểm toán báo cáo tài chính năm 2012, 2013

 

26

Công ty TNHH Grapecity

Kiểm toán báo cáo tài chính năm 2012, 2013, 2014, 2015

 

27

Công ty TNHH KC Cottrel Việt Nam

Kiểm toán báo cáo tài chính năm 2012, 2013, 2014, 2015

 

28

Công ty TNHH Mobile Mapping Việt nam

Kiểm toán báo cáo tài chính năm 2013, 2014, 2015

 

29

Công ty Beeahn Việt nam

Kiểm toán báo cáo tài chính năm 2013, 2014, 2015

 

30

Công ty TNHH Hệ thống Carpa

Kiểm toán báo cáo tài chính năm 2012, 2013

 

31

Công ty TNHH BK System – Vina

Kiểm toán báo cáo tài chính năm 2013, 2014, 2015

 

32

Công ty TNHH ADM 21

Kiểm toán báo cáo tài chính năm 2012, 2013, 2014, 2015

 

33

Công ty TNHH vận tải Kas Hà Nội

Kiểm toán báo cáo tài chính năm 2012, 2013,  2014

 

34

Công ty TNHH Thời trang Kas Hà Nội

Kiểm toán báo cáo tài chính năm 2012, 2013,  2014

 

35

Công ty TNHH BM Vina

Kiểm toán báo cáo tài chính năm 2015

 

36

Công ty TNHH Hicel Vian

Kiểm toán báo cáo tài chính năm 2015

 

37

Công ty TNHH Li-Garden Việt Nam

Kiểm toán báo cáo tài chính năm 2015

 

38

Công ty cổ phần Zenlube Việt Nam

Kiểm toán báo cáo tài chính năm 2015

 

39

Công ty TNHH Yoon IL Việt Nam

 

Kiểm toán báo cáo tài chính năm 2014, 2015

 

40

Công ty TNHH Jiate Việt Nam

 

Kiểm toán báo cáo tài chính năm 2014

41

Công ty TNHH Gu vina

 

Kiểm toán báo cáo tài chính năm 2014

42

Công ty Splendour TNHH

 

Kiểm toán báo cáo tài chính năm 2014

43

Công ty TNHH Great Veca Việt Nam

 

Kiểm toán báo cáo tài chính năm 2014

44

Công ty TNHH Choice Pro-tech

 

Kiểm toán báo cáo tài chính năm 2014

45

Công ty TNHH Kowide Outdoors

 

Kiểm toán báo cáo tài chính năm 2014

46

Công ty TNHH 2J Vina

 

Kiểm toán báo cáo tài chính năm 2014

47

Công ty TNHH W & W Việt Nam

 

Kiểm toán báo cáo tài chính năm 2014

48

Công ty TNHH SNA Việt Nam

 

Kiểm toán báo cáo tài chính năm 2014

49

Công ty TNHH Kaya Vina

 

Kiểm toán báo cáo tài chính năm 2014

50

Công ty TNHH Major Craft Việt Nam

 

Kiểm toán báo cáo tài chính năm 2014

51

Công ty TNHH Zhong Xin Hoa sen

 

Kiểm toán báo cáo tài chính năm 2014

52

Công ty TNHH Han Young E&C;

 

Kiểm toán báo cáo tài chính năm 2014

53

Công ty TNHH Han Young Vina

 

Kiểm toán báo cáo tài chính năm 2014

54

Công ty TNHH đồng hồ Scandinavian

 

Kiểm toán báo cáo tài chính năm 2014

55

Công ty TNHH Fabinno Việt nam

 

Kiểm toán báo cáo tài chính năm 2014

56

Công ty TNHH Compkorea

 

Kiểm toán báo cáo tài chính năm 2014

57

Công ty TNHH Krico

 

Kiểm toán báo cáo tài chính năm 2014

58

Công Ty TNHH  Immanuel

 

Kiểm toán báo cáo tài chính năm 2014

59

Công ty TNHH SoftQware Việt Nam

 

Kiểm toán báo cáo tài chính năm 2014

60

Công ty TNHH Tashuan

 

Kiểm toán báo cáo tài chính năm 2014

 

 

MỘT SỐ DỰ ÁN DO CHÍNH PHỦ CÁC NƯỚC VÀ TỔ CHỨC QUỐC TẾ TÀI TRỢ

1

 

Dự án Trao đổi về sức khỏe tâm thần giữa Campuchia, Sri Lanka, Thái Lan và Việt nam giai đoạn 2012-2013

 

2

 

Dự án Trao đổi về sức khỏe tâm thần giữa Campuchia, Sri Lanka, Thái Lan và Việt nam giai đoạn 2012-2013

 

3

 

Dự án Cuộc họp xây dựng kế hoạch Chương trình trao đổi về sức khỏe tâm thần giữa Cam phuchia, Sri lanka, Thái Lan và Việt nam giai đoạn 2012-2016 tổ chức tại Việt Nam từ ngày 27-29/02/2012.

 

4

 

Dự án" Nghiên cứu phát triển lâm sản ngoài gỗ ở vùng Tây Bắc VN để quản lý rừng bền vững và cải thiện sinh kế cho các cộng đồng dân cư địa phương" cho giai đoạn hoạt động từ ngày 04/10/2011 đến ngày 31/12/2013

5

 

Trung tâm giáo dục CLASP

6

 

Dự án giáo dục kỹ thuật và dạy nghề - Chính phủ Việt Nam và các tổ chức tài trợ như: ADB, Cơ quan phát triển Việt Pháp (AFD), Quỹ phát triển Bắc Âu (NDF), Cơ quan hợp tác quốc tế Nhật Bản ( JICA)…

 

7

 

Dự án dạy nghề thanh niên Hà Nội - OSJC - Nhật Bản

 

8

 

Dự án dạy nghề thanh niên Vĩnh Phú - OSJC - Nhật Bản.

 

9

 

Dự án Diễn đàn các nhà báo môi trường Việt Nam.

 

10

 

Dự án Diễn đàn các nhà báo môi trường Lào.

11

 

Dự án Diễn đàn các nhà báo môi trường Băng La Đét.

 

12

Dự án Báo sức khoẻ.

 

 

………..