Thứ 2, Ngày 23 tháng 07 năm 2018
- Tư vấn hạch toán kế toán các nghiệp vụ kinh tế phức tạp, kiểm tra xử lý các tồn đọng trong công tác kế toán;
- Kiểm tra chứng từ , ghi sổ sách kế toán cho doanh nghiệp;
- Tư vấn lựa chọn hình thức sổ và tổ chức bộ máy kế toán;
- Tư vấn lập báo cáo tài chính;
- Tuyển chọn nhân viên kế toán và kế toán trưởng cho các doanh nghiệp;
- Tư vấn thiết lập, xây dựng phần mềm kế toán phù hợp cho từng loại hình doanh nghiệp;
- Cung cấp tài liệu văn bản về chế độ kế toán cho các doanh nghiệp;
- Cung cấp phần mềm kế toán và quản lý;
- Đăng ký chế độ kế toán với Bộ Tài chính;
- Tư vấn thiết lập hệ thống kế toán: Hệ thống sổ sách, báo cáo, chứng từ, tài khoản kế toán phù hợp cho từng loại hình kế toán;