Thứ 2, Ngày 23 tháng 07 năm 2018
- Tổ chức các khoá học về kế toán và kiểm toán phù hợp với các nguyên tắc và chuẩn mực kế toán và Chuẩn mực kiểm toán quốc tế;
- Tổ chức các khoá học về kế toán và kiểm toán phù hợp với các nguyên tắc và chuẩn mực kế toán và Chuẩn mực kiểm toán Việt Nam;
- Tổ chức các khoá đào tạo về kiểm toán nội bộ cho các doanh nghiệp hoạt động kinh doanh tại Việt Nam;
- Đào tạo nghiệp vụ kiểm toán nâng cao cho sinh viên các trường Đại học, Cao đẳng;
- Tham gia giảng dạy kế toán, kiểm toán tại các trường đại học.