Thứ 2, Ngày 23 tháng 07 năm 2018
- Cung cấp các tài liệu, thông tin bằng văn bản về chính sách cổ phần hoá, chính sách tài chính, chính sách thuế, kế toán có liên quan trực tiếp và chủ yếu tới ngành nghề kinh doanh của doanh nghiệp;
- Cung cấp các thay đổi, sửa đổi và bổ sung Chế độ kế toán Việt Nam, luật thuế tại Việt Nam.