Thứ 2, Ngày 23 tháng 07 năm 2018

Thư viện

Links

Báo cáo minh bạch 11/01/2018

Tải file

Báo cáo minh bạch 28/06/2017

Tải file

Báo cáo minh bạch 2016

Tải file

Báo cáo minh bạch 2016

Tải file

Báo cáo minh bạch Năm 2015

http://7.img.izshop.vn/thanglongtdk/files/Bao cao minh bach 2015(1).pdf

Báo cáo minh bạch 2015

http://8.img.izshop.vn/thanglongtdk/files/Bao cao minh bach nam 2015.pdf

Báo cáo minh bạch 2015

http://9.img.izshop.vn/thanglongtdk/files/Bao-cao-minh-bach-nam-2015.pdf

Báo cáo minh bạch Năm 2014

http://7.img.izshop.vn/thanglongtdk/files/Bao cao minh bach 2014.pdf

Báo cáo minh bạch Năm 2013

http://7.img.izshop.vn/thanglongtdk/files/Bao cao minh bach 2013(1).pdf